top of page

voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Twisted Twisted E-mail: ellen@twistedtwisted.com
Website: twistedtwisted.com

1. Twisted Twisted: twisted twisted, gevestigd te Amsterdam, KvK nr. 75090597. 2. Klant: de partij met wie Twisted Twisted een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: Twisted Twisted en klant samen.
4. Consument: een klant die een natuurlijk persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Twisted Twisted.

 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden uitdrukkelijk uit

  klant of van derden.

Prijzen

 1. Alle door Twisted Twisted gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Twisted Twisted is te allen tijde gerechtigd om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Twisted Twisted bij het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.

Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de geleverde producten conform het monster of model.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Twisted Twisted kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.

 2. De klant dient het volledige bedrag binnen, na levering, te hebben betaald.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant het afgesproken bedrag niet heeft betaald

  uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat Twisted Twisted de

  klant een herinnering te sturen of hem in gebreke te stellen.

 4. Twisted Twisted behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende

  zekerheid voor het totaalbedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Twisted Twisted gerechtigd vanaf de dag dat de klant in verzuim is een rente van 2% per maand in rekening te brengen voor niet-commerciële transacties, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. .

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en is hij eventueel gehouden tot enige schadevergoeding aan Twisted Twisted.

 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Indien de klant niet op tijd betaalt, kan Twisted Twisted haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan

 1. Indien de klant niet op tijd betaalt, kan Twisted Twisted haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van Twisted Twisted op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 3. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Twisted Twisted, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan Twisted Twisted te betalen.

Recht op terugname van goederen

 1. Zodra de klant in verzuim is, heeft Twisted Twisted het recht om een beroep te doen op het recht op verhaal met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.

 2. Twisted Twisted beroept zich op het recht op herstel door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht op verhaal, dient de klant onmiddellijk terug te keren

  de betreffende producten aan Twisted Twisted, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits:

  het product is niet gebruikt
  het is geen product dat snel kan bederven, zoals eten of bloemen
  het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
  het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, badkleding, etc.)
  de verzegeling nog intact is, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)
  het product is geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, horecabestelling of vorm van vrijetijdsbesteding, het product is geen los tijdschrift of losse krant
  de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

 2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:
  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
  zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
  zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

 3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via ellen@twistedtwisted.com, desgewenst met behulp van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van Twisted Twisted, twistedtwisted.com.

 4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na melding van zijn herroepingsrecht aan Twisted Twisted te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Twisted Twisted deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits dat de consument het product tijdig aan Twisted Twisted heeft geretourneerd.

 2. De kosten voor retournering worden alleen vergoed door Twisted Twisted als de complete bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het terugzenden van de gehele bestelling voor rekening van de consument.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

 1. Twisted Twisted kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Twisted Twisted aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen ter zake van Twisted Twisted heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog verschuldigd is

 1. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Twisted Twisted.

 2. Twisted Twisted is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Nederzetting

De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Twisted Twisted te verrekenen met een vordering op Twisted Twisted.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Twisted Twisted blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot Twisted Twisted uit welke overeenkomst dan ook met Twisted Twisted inclusief van vorderingen ter zake van de tekortkomingen in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Twisted Twisted een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins

  de producten belasten.

 4. Indien Twisted Twisted zich beroept op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Twisted Twisted het recht om

  schadevergoeding, gederfde winst en rente te eisen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Twisted Twisted tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Twisted Twisted het recht haar verplichtingen op te schorten tot de overeengekomen prijs

  wordt volledig betaald.

 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij zich niet verzetten tegen te late levering door:

  Gedraaid Gedraaid.

Bezorgings periode

 1. Een door Twisted Twisted opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levering start zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van Twisted Twisted heeft ontvangen.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Twisted Twisted niet kan leveren binnen 14 dagen nadat de klant hem daartoe schriftelijk heeft aangemaand of partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Twisted Twisted niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

 2. Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Twisted Twisted te melden, bij gebreke waarvan Twisted Twisted niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

Verzekeringsopslag

 1. Indien de klant producten later dan de overeengekomen leveringsdatum bestelt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late afname van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.

 2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen

  aan het product zijn gemaakt, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden

  gevestigd.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op

  aan de klant wanneer deze producten rechtsgeldig en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant zijn of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Aandelenbeurs

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur
  het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)kaartjes er nog aan het product is niet gebruikt

 2. Afgeprijsde artikelen, non-shelf artikelen zoals food, custom made artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Maatwerk kunnen niet geruild worden.

Vergoeding

De klant vrijwaart Twisted Twisted voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Twisted Twisted geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Twisted Twisted geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Twisted Twisted hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Twisted Twisted hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Twisted Twisted kan reageren

  adequaat.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Twisted Twisted genoodzaakt is andere te verrichten

  werk dan is overeengekomen.

Kennisgeving geven

1. De klant dient Twisted Twisted schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Twisted Twisted ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Gezamenlijke en hoofdelijke verplichtingen van de Klant

Indien Twisted Twisted met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Twisted Twisted verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Twisted Twisted

1. Twisted Twisted is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

2. Indien Twisted Twisted aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de

 1. Indien Twisted Twisted aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 2. Twisted Twisted is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 3. Indien Twisted Twisted aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Twisted Twisted vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Twisted Twisted toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Twisted Twisted niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Twisted Twisted in verzuim is.

 3. Twisted Twisted heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden Twisted Twisted goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal nakomen. .

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Twisted Twisted in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Twisted Twisted worden toegerekend in enige situatie onafhankelijk van de wil van Twisted Twisted, wanneer de nakoming van haar verplichtingen verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Twisted Twisted kan worden gevergd.

 2. De in lid 1 genoemde overmachtsituatie is ook van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanbetalingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Twisted Twisted een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Twisted Twisted er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Twisted Twisted is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft behaald.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan wijziging of aanvulling van de inhoud noodzakelijk blijkt, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Twisted Twisted is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Twisted Twisted zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.

 4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden en

  conditie.

Overdracht van rechten

1. De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Twisted Twisted niet overdragen aan derden zonder de

 1. De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met Twisted Twisted niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twisted Twisted.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Twisted Twisted voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Twisted Twisted gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd in geval van geschillen

  tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Naamsvermelding

Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van een document van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Opgemaakt op 17 juli 2022.

bottom of page